[Font : 15 ]
| |
วิภาคแห่งภวตัณหา ร้อยแปด |  

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงแก่พวกเธอ ถึงเรื่อง ตัณหา อันมีธรรมชาติเหมือนข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์ มีธรรมชาติไหลนอง แผ่กว้าง เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์, ซึ่งด้วยตัณหานั้นเอง สัตว์โลกนี้ ถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ ถูกทำให้ยุ่งเหยิงเหมือนด้ายยุ่ง ประสานกันสับสนดุจรังนก นุงนังเหมือนพงหญ้ามุญชะและปัพพชะ จึงไม่ล่วงพ้นอบาย ทุคติ วินิบาต และสังสารวัฏไปได้. พวกเธอ จงฟังข้อความนั้น ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ เราจักกล่าวบัดนี้.

ภิกษุ ท.! เราจักแสดงแก่พวกเธอ ถึงเรื่อง ตัณหา อันมีธรรมชาติเหมือนข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์ มีธรรมชาติไหลนอง แผ่กว้าง เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์, ซึ่งด้วยตัณหานั้นเอง สัตว์โลกนี้ ถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ ถูกทำให้ยุ่งเหยิงเหมือนด้ายยุ่ง ประสานกันสับสนดุจรังนก นุงนังเหมือนพงหญ้ามุญชะและปัพพชะ จึงไม่ล่วงพ้นอบาย ทุคติ วินิบาต และสังสารวัฏไปได้. พวกเธอ จงฟังข้อความนั้น ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ เราจักกล่าวบัดนี้.

ครั้งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ทูลสนองรับพระพุทธดำรัสแล้ว, พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ตรัสพระพุทธวจนะนี้ว่า :-

ภิกษุ ท.! ตัณหานั้น เป็นอย่างไรเล่า จึงชื่อว่ามีธรรมชาติเหมือนข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์มีธรรมชาติไหนนอง แผ่กว้าง เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์, ซึ่งด้วยตัณหานั้นเอง สัตว์โลกนี้ถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ ถูกทำให้ยุ่งเหยิงเหมือนด้ายยุ่ง ประสานกันสับสนดุจรังนก นุงนังเหมือนพงหญ้ามุญชะและปัพพชะ จึงไม่ล่วงพ้นอบาย ทุคติ วินิบาต และสังสารวัฏไปได้?

ภิกษุ ท.! ตัณหาวิจริต (ความนึกที่ซ่านไปด้วยอำนาจแห่งตัณหา) 18 อย่าง ที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายใน และตัณหาวิจริต 18 อย่าง ที่เข้าไปจับยึดขันธ์ อันเป็นภายนอก เหล่านี้ มีอยู่.

ภิกษุ ท.! ตัณหาวิจริต (ความนึกที่ซ่านไปด้วยอำนาจแห่งตัณหา) 18 อย่าง ที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายใน เหล่านั้น เป็นอย่างไรเล่า?

ภิกษุ ท.! ตัณหาวิจริต 18 อย่าง ที่เข้าไปจับยึดขันธ์ อันเป็นภายใน นั้นคือ เมื่อมีความนึกไปในทาง ที่ว่า "เรามี เราเป็น" ดังนี้ ก็เกิดความนึกที่เป็นไปตามอำนาจแห่งตัณหา ว่า "เรามีอยู่ เป็นอยู่" ดังนี้ 1, ว่า "เราเป็นอย่างนี้ ๆ" ดังนี้ 1, ว่า "เราเป็นอย่างนั้น ๆ (คืออย่างเดียวกันกับคู่เปรียบ)" ดังนี้ 1, ว่า "เราเป็นอย่างอื่น (คือแตกต่างตรงกันข้ามจากคู่เปรียบ)" ดังนี้๑, ว่า "เราเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน" ดังนี้ 1, ว่า "เราเป็นผู้เที่ยงผู้ยั่งยืน" ดังนี้ 1, ว่า “เราพึงมีอยู่ พึงเป็นอยู่” ดังนี้ 1 , ว่า “เราพึงเป็นอย่างนี้” ๆ ดังนี้ 1 ,ว่า “เราพึงเป็นอย่างนั้น ๆ” ดังนี้ 1, ว่า “เราพึงเป็นอย่างอื่น” ดังนี้ 1, ว่า "เราพึงมีอยู่ พึงเป็นอยู่" ดังนี้ 1, ว่า "ขอให้เราเป็นอย่างนี้ ๆ" ดังนี้ 1, ว่า "ขอให้เราเป็นอย่างนั้น ๆ" ดังนี้ 1, ว่า "ขอให้เราเป็นอย่างอื่น" ดังนี้ 1, ว่า "เราจักมีอยู่ จักเป็นอยู่" ดังนี้ 1, ว่า "เราจักเป็นอย่างนี้ ๆ" ดังนี้ 1, ว่า "เราจักเป็นอย่างนั้น ๆ" ดังนี้ 1, ว่า "เราจักเป็นอย่างอื่น" ดังนี้ 1. ภิกษุ ท.! เหล่านี้แล ชื่อว่า ตัณหาวิจริต 18 อย่าง ที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายใน.

ภิกษุ ท.! ตัณหาวิจริต (ความนึกที่ซ่านไปด้วยอำนาจแห่งตัณหา) 18 อย่าง ที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายนอก เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ตัณหาวิจริต 18 อย่าง ที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายนอก คือ เมื่อมีความนึกไปในทางที่ว่า "เรามี เราเป็น ด้วยสิ่ง (คือขันธ์อันเป็นภายนอก) นี้" ดังนี้ ก็เกิดความนึกที่เป็นไปตามอำนาจแห่งตัณหา ว่า "เรามีอยู่ เป็นอยู่ ด้วยสิ่ง (คือขันธ์อันเป็นภายนอก)นี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราเป็นอย่างนี้ ๆ ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราเป็นอย่างนั้น ๆ ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราเป็นอย่างอื่นด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราเป็นผู้เที่ยง ผู้ยั่งยืน ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราพึงมีอยู่ พึงเป็นอยู่ ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราพึงเป็นอย่างนี้ ๆ ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราพึงเป็นอย่างนั้น ๆ ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราพึงเป็นอย่างอื่นด้วยสิ่งนี้"ดังนี้ 1, ว่า "ขอให้เรามีอยู่ เป็นอยู่ ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "ขอให้เราเป็นอย่างนี้ ๆ ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "ขอให้เราเป็นอย่างนั้น ๆ ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "ขอให้เราเป็นอย่างอื่น ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราจักมีอยู่ จักเป็นอยู่ ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราจักเป็นอย่างนี้ ๆ ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราจักเป็นอย่างนั้น ๆ ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ว่า "เราจักเป็นอย่างอื่น ด้วยสิ่งนี้" ดังนี้ 1, ภิกษุ ท.! เหล่านี้แล ชื่อว่า ตัณหาวิจริต 18 อย่าง ที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายนอก.

ภิกษุ ท.! ด้วยเหตุนี้แหละ ตัณหาวิจริต 18 อย่าง ที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายในด้วยและตัณหาวิจริต 18 อย่าง ที่เข้าไปจับยึดขันธ์อันเป็นภายนอกด้วย เหล่านี้แล เรียกว่า ตัณหาวิจริต 36 อย่าง.

ภิกษุ ท.! ด้วยเหตุนี้แหละ ตัณหาวิจริตอย่างนี้แล เป็นอดีต 36 อย่าง, เป็นอนาคต 36 อย่าง, และปัจจุบัน 36 อย่าง, รวมเป็นตัณหาวิจริต 108 อย่าง.

ภิกษุ ท.! นี่แลคือ ตัณ หานั้น อันมีธรรมชาติเหมือนข่ายเป็นเครื่องดักสัตว์ มีธรรมชาติไหลนอง แผ่กว้าง เป็นเครื่องเกาะเกี่ยวของสัตว์ ซึ่งด้วยตัณหานั้นเอง สัตว์โลกนี้ ถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ถูกทำ ให้ยุ่งเหยิงเหมือนด้ายยุ่ง ประสานกับสันสนดุจรังนก นุงนังเหมือนพงหญ้ามุญชะและปัพพชะ4.5 จึงไม่ล่วงพ้นอบาย ทุคติ วินิบาต และสังสารวัฏไปได้ แล.

- จตุกฺก. อํ. 21/289/199.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง