[Font : 15 ]
| |
(ง. การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง) |  

ภารทวาชะ ! การเสพคบ การทําใหเจริญ การกระทําใหมาก ซึ่งธรรมทั้งหลายเหลานั้นแหละ เปนการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง. ภารทวาชะ ! การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ยอมมีด้วยการกระทำเพียงเท่านี้, บุคคลชื่อวายอมตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี้, และเราบัญญติการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี้.

"ขาแตพระโคดมผูเจริญ ! การตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ยอมมีดวยการกระทําเพียงเทานี้. บุคคลชื่อวายอมตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี้. อนึ่งขาพเจาก็มุงหวังซึ่งการตามบรรลุซึ่งความจริง ดวยการกระทําเพียงเทานี้..."

(ตอไปนี้ กาปทิกมาณพนั้น ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาถึง ธรรมที่มีอุปการะมากแกการตามบรรลุถึงซึ่งความจริง ดังที่พระองคไดตรัสตอบเปนลําดับไป :-)


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง