[Font : 15 ]
| |
คุณธรรมของพระอนาคามี |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ ทำให้บริบูรณ์ในศีล ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ ทำพอประมาณในปัญญา. เธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยล้าง และต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้าง. ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า? ข้อนั้น เพราะเหตุว่า ไม่มีผู้รู้ใดๆ กล่าวความอาภัพ ต่อาการบรรลุโลกุตตรธรรม จักเกิดขึ้น เพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้. อนึ่งสิกขาบทเหล่าใด ที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์, เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืน มีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย. ภิกษุนั้น, เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์ 5022.6 เป็นอนาคามีผู้อุบัติขึ้นในทันที มีการปรินิพพานในภพนั้นๆ ไม่เวียนกลับจากโลกนั้นๆ เป็นธรรมดา.

(อีกนัยหนึ่ง จำแนกพระอนาคามีเป็น 5 จำพวก คือ)022.7

ภิกษุ ท.! ภิกษุนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์เบื้องต่ำ 5 เป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนไปถึงอกนิฏฐภพ.

ภิกษุ ท.! ภิกษุนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์เบื้องต่ำ 5 เป็นผู้ปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง.

ภิกษุ ท.! ภิกษุนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์เบื้องต่ำ 5 เป็นผู้ปรินิพพานไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง

ภิกษุ ท.! ภิกษุนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์เบื้องต่ำ 5 เป็นผู้ปรินิพพานเมื่ออายุพ้นกึ่งแล้วจวนถึงที่สุด.

ภิกษุ ท.! ภิกษุนั้น เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสัญโญชน์เบื้องต่ำ 5 เป็นผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกึ่ง.

- บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. 20/298/526.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง