[Font : 15 ]
| |
ข. อานิสงส์ตามปกติ 7 ประการ |  

(เมื่อได้ตรัสการกระทำอานาปานสติตามลำดับครบ 16 ขั้น ดังที่กล่าวไว้ที่หน้า 1181 - 4 แห่งหนังสือนี้ หัวข้อว่า “แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก” ดังนี้แล้ว ได้ตรัสอานิสงส์แห่งอานาปานสตินี้ว่า :-)

ภิกษุ ท. ! เมื่ออานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ ผลอานิสงส์ 7 ประการ ย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้. ผลอานิสงส์ 7 ประการ เป็นอย่างไรเล่า ? ผลอานิสงส์ 7 ประการ คือ :-

1. การบรรลุ อรหัตตผลทันที ในทิฏฐธรรมนี้.

2. ถ้าไม่เช่นนั้น ย่อมบรรลุ อรหัตตผล ในกาลแห่งมรณะ.

3. ถ้าไม่เช่นนั้น เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 5 ย่อมเป็น อันตราปรินิพพายี.

4. ถ้าไม่เช่นนั้น เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 5 ย่อมเป็น อุปหัจจปรินิพพายี.

5. ถ้าไม่เช่นนั้น เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 5 ย่อมเป็น อสังขารปรินิพพายี.

6. ถ้าไม่เช่นนั้น เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 5 ย่อมเป็น สสังขารปรินิพพายี.

7. ถ้าไม่เช่นนั้น เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 5 ย่อมเป็น อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี.

ภิกษุ ท. ! อานาปานสติ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว อย่างนี้แล ผลอานิสงส์ 7 ประการเหล่านี้ ย่อมหวังไว้ ดังนี้.

- มหาวาร. สํ. 19/397/1314 - 1316.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง