[Font : 15 ]
| |
ธรรมสโมธาน (ต่อ) และตอบปัญหาเรื่องมิติที่สี่

คำบรรยายหลักพุทธธรรมครั้งที่ 10/2505

เรื่อง

ธรรมสโมธาน (ต่อ) และ

ตอบปัญหาเรื่อง มิติที่สี่

พระราชชัยกวี (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

บรรยายอบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาประจำปี 2505

ณ ห้องบรรยาย แห่งกระทรวงยุติธรรม

10 กรกฎาคม 2505

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

การบรรยายครั้งสุดท้ายนี้ อาตมาจะได้กล่าวถึงเรื่องที่ค้างไว้ ที่เรียกว่าการประชุมธรรมะ หรือธรรมสโมธานต่อไป ในครั้งที่แล้วเราได้มาหยุดอยู่เพียง เรื่องเกี่ยวกับวัย, ธรรมะซึ่งมีหลักจัดวางไปตามลักษณะของวัย และทั้งหมดก็ยังคงเป็นไปตามหลักที่ไม่ควรจะมีความยึดมั่นถือมั่นด้วยกันทั้งนั้น.

ในวันนี้ จะได้กล่าวถึงธรรมที่วางไว้ตามหลักของเพศ, คำว่าเพศนี้ในภาษาบาลี ก็ไม่ได้หมายแต่เพียงว่าเพศหญิงเพศชาย ; คำว่าเพศในที่นี้หมายถึงแบบของการเป็นอยู่ ของการมีชีวิตก็ได้ เป็น Mode of living เพราะฉะนั้นเราจึงมีเพศบรรพชิต เพศฆราวาส ในเรื่องอย่างนี้ ขอให้ถือเอาความรู้ในทางภาษาพร้อมกันไปในตัวด้วย


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ