[Font : 15 ]
| |
: ทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32 |  

ท่านผู้เจริญ! ตามเสียงเล่าลืออันมีแก่พระโคดม เป็นอย่างนั้นจริง,พระสมณโคดม ก็เป็นจริงตามเสียงเล่าลือ ไม่แปลกไปโดยประการอื่น, พระสมณโคดมนั้น ประกอบด้วยมหาสุริสลักขณะครบทั้ง 32 ประการ คือ พระสมณโคดม มีพื้นฝ่าเท้าเต็มเสมอ (ไม่แหว่งเว้า), นี่เป็นมหาสุริสลักขณะข้อหนึ่ง (คำต่อไปๆ เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในภาค 1 ข้างต้น ซึ่งเป็นคำที่ตรัสเอง ทั้ง 32 ลักขณะ) ฯลฯ... พระสมณโคดม มีศรีษะรับกับกรอบหน้า, นี่ก็เป็นมหาปุริสลักขณะข้อหนึ่ง. เหล่านี้แล เป็นมหาปุริสลักขณะ 32 ของพระสมณโคดม.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง