[Font : 15 ]
| |
ความลับของเบญจขันธ์ |  

ภิกษุ ท.! ถาหาก อัสสาทะ (รสอรอย) ของรูป ก็ดี ของเวทนาก็ดีของสัญญาก็ดี ของสังขารทั้งหลายก็ดี และของวิญญาณก็ดี เหลานี้ จักไมไดมีอยู่แลวไซร, สัตวทั้งหลาย ก็จะไม่กําหนัด ยินดีนักในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ เหลานี้. ภิกษุ ท.! แตเพราะเหตุที่ อัสสาทะของรูปก็ดี ของเวทนาก็ดี ของสัญญาก็ดี ของสังขารทั้งหลายก็ดี และของวิญญาณก็ดี มีอยู, สัตวทั้งหลาย จึงกําหนัดยินดีนัก ในรูปในเวทนา ในสัญญา ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ.

ภิกษุ ท.! ถาหาก อาทีนพ (โทษ) ของรูปก็ดี ของเวทนาก็ดี ของสัญญาก็ดี ของสังขารทั้งหลายก็ดี และของวิญญาณก็ดี เหลานี้ จักไมไดมีอยูแลวไซร, สัต วทั้งหลาย ก็จะไมเบื่อหนาย ในรูป ในเวทนา ในสัญญาในสังขารทั้งหลาย และในเหลานี้. ภิกษุ ท.! แตเพราะเหตุที่อาทีนพของรูปก็ดี ของเวทนาก็ดี ของสัญญาก็ดี ของสังขารทั้งหลายก็ดี และของวิญญาณก็ดี มีอยู, สัตวทั้งหลาย จึงเบื่อหนายในรูป ในเวทนา ในสัญญาในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณ.

ภิกษุ ท.! ถาหาก นิสสรณะ (อุบายเครื่องออกพนไปได) จากรูปก็ดีจากเวทนาก็ดี จากสัญญาก็ดี จากสังขารทั้งหลายก็ดี และจากวิญญาณก็ดีเหลานี้ จักไมไดมีอยูแลวไซร, สัต วทั้งหลาย ก็จะไมออกไปพนไดจากรูปจากเวทนา จากสัญญา จากสังขารทั้งหลาย และจากวิญญาณ เหลานี้. ภิกษุ ท.! แตเพราะเหตุที่ นิสสรณะจากรูปก็ดี จากเวทนาก็ดี จากสัญญาก็ดี จากสังขารทั้งหลายก็ดี และจากวิญญาณก็ดี มีอยู, สัตวทั้งหลาย จึงออกไปพนไดจากรูป จากเวทนา จากสัญญา จากสังขารทั้งหลาย และจากวิญญาณ, ดังนี้แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/37/62.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง