[Font : 15 ]
| |
(หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องหลัง) |  

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องหลัง คือ ภรรยา อันสามีพึงปฏิบัติต่อโดย ฐานะ 5 ประการ คือ ด้วยการยกย่อง 1 ด้วยการไม่ดูหมิ่น 1 ด้วยการไม่ประพฤตินอกใจ 1 ด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ 1 ด้วยการให้เครื่องประดับ 1.

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องหลังคือภรรยา อันสามีปฏิบัติต่อโดยฐานะ 5 ประการเหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์สามีโดยฐานะ 5 ประการ คือจัดแจงการงานดี 1 สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 1 ไม่ประพฤตินอกใจ 1 ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ 1 ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวง 1.

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องหลังนั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง