[Font : 15 ]
| |
ตามเสียงของโปฎฐปาทปริพพาชก : ทรงบัญญัติหลักเรื่อง "ตถา" |  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! ครั้งนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปแล้วไม่นาน. ปริพพาชกเหล่านั้นได้รุมกันตัดพ้อข้าพระองค์โดยรอบด้านว่า ท่านโปฎฐปาทปริพพาชกผู้เจริญนี้ เป็นอย่างนี้เอง : พระสมณโคดมกล่าวถ้อยคำใด ท่านก็อนุโมทนาถ้อยคำของพระสมณโคดมนั้นว่า "ข้าแต่พระผู้มีพระภาค! ข้อนั้นถูกแล้ว,ข้าแต่พระสุคต! ข้อนั้นถูกแล้ว" ดังนี้; แต่ว่าพวกเราไม่ได้รับทราบเอกังสิกธรรมจาก พระสมณโคดมแม้หน่อยเดียว ว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง, โลกมีที่สิ้นสุดหรือไม่มีที่สิ้นสุด, ชีวะก็ดวงนั้น ร่างกายก็ร่างนั้น หรือว่าชีวะก็ดวงอื่นร่างกายก็ร่างอื่น,ตายแล้วย่อมเป็นอย่างที่เป็นมาแล้ว หรือว่าตายแล้วไม่เป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีก, ตายแล้วย่อมเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็มีไม่เป็นก็มี หรือว่าตายแล้วเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็ไม่ใช่ ไม่เป็นก็ไม่ใช่, ดังนี้.

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! เมื่อปริพพาชก ท. เหล่านั้นกล่าวดังนี้แล้ว,ข้าพระองค์ได้กล่าวกะพวกเขาเหล่านั้นว่า ถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รับทราบเอกังสิก-ธรรม จากพระสมณโคดมแม้หน่อยเดียว ว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง, โลกมีที่สิ้นสุดหรือไม่มีที่สิ้นสุด, ...ฯลฯ... ตายแล้วย่อมเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็มีไม่เป็นก็มีหรือว่าตายแล้วเป็นอย่างที่เป็นมาแล้วอีกก็ไม่ใช่ไม่เป็นก็ไม่ใช่; ก็แต่ว่าพระสมณโคดม ย่อมบัญญัติ ภูตปฏิปทา ตัจฉปฏิปทา ตถาปฏิปทา อันเป็นธัมมัฏฐิตตา เป็นธัมมนิยามตา. เมื่อพระสมณโคดมบัญญัติ ซึ่งภูตปฏิปทา ตัจฉปฏิปทา ตถาปฏิปทาอันเป็นธัมมัฏฐิตตา เป็นธัมมนิยามตา อยู่ดังนี้, ไฉนเล่า วิญญูชนเช่นกับข้าพเจ้า จะไม่พึงอนุโมทนาซึ่งสุภาษิตของพระสมณโคดม โดยความเป็นสุภาษิตดังนี้.

หมายเหตุ : เอกังสิกธรรม คือ ธรรมที่มีการกล่าวยืนยันโดยส่วนเดียว ไม่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย. ส่วนตถาปฎิปทา เป็นต้น ซึ่งเป็นธัมมัฎฐิตตา เป็นธัมมนิยามตานั้น หมายถึง อิทัปปัจจยตาปฎิจจสมุปบาท ซึ่งกล่าวถึงสิ่งทั้งปวง ย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่อาจจะกล่าวสิ่งใดว่าเป็นไปโดยส่วนเดียว เพียงอยางหนึ่งอย่างใดได้ (ดูปฎิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ หน้า 43). -ผู้รวบรวม

- คำของโปฎฐปาทปริพพาชก กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาค. สี.ที. 9/235/296.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง