[Font : 15 ]
| |
ธรรมลักษณะ 8 ประการ แห่งเวทนา |  

ภิกษุ ท.! เวทนา 3 อยางเหลานี้มีอยู คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา : นี้เราเรียกวา เวทนา.

เพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ จึงมี ความเกิดขึ้น แหงเวทนา (: นี้คือสมุทัยแหงเวทนา)

ตัณหา เปน ปฏิปทาใหถึงความเกิดขึ้น แหงเวทนา10 (: นี้คือสมุทยคามินีปฏิปทาแหงเวทนา.)

เพราะความดับแหงผัสสะ จึงมี ความดับ แหงเวทนา (: นี้คือนิโรธแหงเวทนา).

อริยอัฏฐังคิกมรรคนี้ เปน ปฏิปทาใหถึงความดับ แหงเวทนา; คือ สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ (: นี้คือนิโรธคามินีปฏิปทาแหงเวทนา).

สุขโสมนัสอันใด อาศัยเวทนาเกิดขึ้น : นี้คือ อัสสาทะ (รสอรอย) แหงเวทนา.

ความไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา แหงเวทนา : นี้คือ อาทีนวะ (โทษ) จากเวทนา.

การนําออกเสียไดซึ่งฉันทราคะ การละเสียไดซึ่งฉันทราคะ ในเวทนา : นี้คือ นิสสรณะ (อุบายเครื่องออก) จากเวทนา

- สฬา. สํ. 18/288/438.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง