[Font : 15 ]
| |
ทรงแสดงลักษณะแห่งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง) |  

"ขาแตพระโคดมผูเจริญ ! คํา วา 'ทุกขๆ ' ดังนี้ เปน คําที่เขากลาวกันอยู่. ทุกข หรือการบัญญัติวาทุกข พึงมีไดดวยเหตุมีประมาณเทาไร พระเจาขา ?"

สมิทธิ ! จักษุ รูป จักขุวิญญาณ ธรรมที่พึงรูแจงดวยจักขุวิญญาณ มีอยูในที่ใด. ทุกข หรือการบัญญัติวาทุกข ยอมมีอยูในที่นั้น.

(ในกรณีแหง โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ และ มนะ ก็ไดตรัสไวโดยขอความมีลักษณะอยางเดียวกันกับกรณีแหงจักษุนี้).

- สฬา. สํ. 18/48/74.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง