[Font : 15 ]
| |
วิตกโดยปริยาย 2 อย่าง (เพื่อนิพพาน - ไม่เพื่อนิพพาน) |  

ภิกษุ ท. ! อกุศลวิตก 3 อย่าง เหล่านี้ เป็นเครื่องกระทําให้มืดบอด ไม่เป็นเครื่องกระทําให้เกิดจักษะ ไม่เป็นเครื่องกระทําให้เกิดญาณ กระทำซึ่งความดับแห่งปัญญา เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน. 3 อย่าง อย่างไรเล่า ? 3 อย่างคือ กามวิตก พ๎ยาปาทวิตก วิหิงสาวิตก. ภิกษุ ท. ! อกุศลวิตก 3 อย่าง เหล่านี้แล เป็นเครื่องกระทําให้มืดบอด ไม่เป็นเครื่องกระทําให้เกิดจักษุ ไม่เป็นเครื่องกระทําให้เกิดญาน กระทําซึ่งความดับแห่งปัญญา เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน.

ภิกษุ ท. ! กุศลวิตก 3 อย่าง เหล่านี้ ไม่เป็นเครื่องกระทําให้มืดบอด เป็นเครื่องกระทําให้เกิดจักษุ เป็นเครื่องกระทําให้เกิดญาณ กระทำซึ่งความเจริญแห่งปัญญา ไม่เป็นผักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน. 3 อย่าง อย่างไรเล่า? 3 อย่างคือ เนกขัมมวิตก อัพ๎ยาปาทวิตก อวิหิงสาวิตก. ภิกษุ ท. ! กศลวิตก 3 อย่าง เหล่านี้แล ไม่เป็นเครื่องกระทําให้มืดบอด เป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักษุ เป็นเครื่อง กระทําให้เกิดญาน กระทำซึ่งความเจริญแห่งปัญญา ไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน.

(คาถาผนวกท้ายพระสูตร)

พึงวิตกกุศลวิตก 3 ประการ ไม่พึงกระทำอกุศลวิตก 3 ประการให้เกิดขึ้น, ท่านระงับวิตกอันแผ่ซ่านเสียได้ เหมือนฝน ระงับฝุ่นอันฟุ้งขึ้น. ท่านมีจิตอันสงบจากวิตก ถึงทับสันติบทในโลกนี้ทีเดียว.

- อิติวุ. ขุ. 25/293-294/266-267.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง