[Font : 15 ]
| |
ไมรูอริยสัจจ ไมไดเปนสมณะ

ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกใด ไมรูจักตามที่เปนจริงวา ทุกขเปนเชนนี้ๆ, ไมรูจักตามที่เปนจริงวา เหตุใหเกิดทุกขเปนเชนนี้ๆ, ไมรูจักตามที่เปนจริงวา ความดับสนิทแหงทุกขเปนเชนนี้ๆ, ไมรูจักตามที่เปนจริงวา ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแหงทุกขเปนเชนนี้ๆ;

ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตาม, ทั้งที่ถูกสมมติวาเปนพราหมณ์ในบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายก็ตาม, ก็หาเป็นสมณะหรือพราหมณ์ไปไดไม, หาไดทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แหงความเป็นสมณะ หรือประโยชนแหงความเป็นพราหมณ์ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏธรรมนี้ เขาถึงแลวแลอยูไม.

- บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร. สํ 19/542/1700.

หมวดที่ 7 จบ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง