[Font : 15 ]
| |
ผู้อยู่เหนือการสึก |  

ภิกษุ ท.! ลำแม่น้ำคงคง มีธรรมดาลุ่มลาดเอียงเอทไปยังทิศตะวันออก ครั้งนั้นหมู่คนเป็นอันมาก พอเอาจอบและกะทอสำหรับขนดินมา ด้วยความตั้งใจว่า "พวกเราทั้งไลาย จักทำการลดแม่น้ำคงคานี้ ให้ไหลกลับหลัง" ดังนี้ ภิกษุ ท.! พวกเธอจะเข้าใจความหมายข้อนั้นว่าอย่างไร : จะทำได้สำเร็จละหรือ ตามที่หมู่คนเป็นอันมากต้องการทดแม่น้ำคงคาให้ไหลกลับหลัง?

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ? ไม่สำเร็จดอก พระเจ้าข้า".

ภิกษุ ท.! ข้อที่ทำไม่สำเร็จนั้น เป็นเพราะเหตุไรเล่า?

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! เพราะเหตุว่า ลำแม่น้ำคงคง มีธรรมดาลุ่มลาดเอียงเทไปยังทิศตะวันออก, มันไม่เป็นการง่ายเลยที่จะทดแม่น้ำคงคาให้ไหลย้อนกลับหลัง; มีแต่จะให้หมู่คนเป็นอันมากนั้น ได้รับส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่า และมีความเดือดร้อนอย่างเดียวตลอดเวลาที่ทำการนั้น พระเจ้าข้า".

ภิกษุ ท.! ฉันใดก็ฉันนั้น ที่พระราชา หรืออำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชา มิตรสหายหรือญาติสาโลหิต จะพึงปวารณาด้วยโภคสมบัติ ที่อนุญาตให้ใช้ตามพอใจ แก่ภิกษุ ผู้กำลังอบรมอริยมรรคมีองค์ 8 กระทำอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก ว่า "มาถิด พ่อคนเจริญ, การนุ่งห่มผ้าย้อมด้วยน้ำฝาด เหล่านี้ จะมีประโยชน์อะไรสำหรับท่านนัก, จะเป็นคนหัวโล้น ถือกระเบื้องขอทานกินไปทำไมกัน, เชิญท่านสึกออกม บริโภคสมบัติ และทำบุญเอาเถิด" ดังนี้. ภิกษุ ท.! นั้น กำลังอบรมอริยมรรคมีองค์ 8 อยู่ กระทำอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มากอยู่ จักบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์นั้น เป็นฐานะที่มีไมได้เป็นไม่ได้. ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า? ภิกษุ ท.! เพราะเหตุว่า การที่จิตของภิกษุนั้น น้อมไปในวิเวก ลุ่มลาดไปในวิเวก เอียงเทไปในวิเวก ตลอดกาลนาน จักหมุนกลับคืนไปสู่เพสต่ำนั้น เป็นฐานะที่มีไม่ได้ เป็นไม่ได้.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ ย่อมอบรมอริยมรรคมีองค์ 8 กระทำอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก เป็นอย่างไรเล่า? ภิกษุ ท.! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมอบรมสัมมาทิฏฐิ, ย่อมอบรม สัมมาสังกัปปะ, ย่อมอบรม สัมมาวาจา, ย่อมอบรม สัมมากัมมันตะ, ย่อมอบรม สัมมาอาชีวะ, ย่อมอบรม สัมมาวายามะ, ย่อมอบรม สัมมาสติ, ย่อมอบรม สัมมาสมาธิ, อัน (แต่ละอย่าง) ย่อมอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ และน้อมไปเพื่อความปล่อย. ภิกษุ ท.! ภิกษุ ยอ่มอบรมอริยมรรคมีองค์ 8 กระทำอริยมรรคมี องค์ 8 ให้มาก ด้วยอาการอย่างนี้แล.

- บาลี พระพุทธภาษิต มหาวาร.สํ. 19/79/296, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง