[Font : 15 ]
| |
: ทรงนุ่งห่มกระทัดรัด |  

จีวรที่คลุมกายของพระสมณโคดม ไม่ปรกสูงเกิน ต่ำเกิน, ไม่รัดแน่นไม่หลุดๆ หลวมๆ, ลมไม่อาจเวิกจีวรที่กายของพระสมณโคดม, ธุลีละอองไม่อาจติดกายของพระสมณโคดม.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง