[Font : 15 ]
| |
โพชฌงค์ปรากฎ เพราะพระองค์ปรากฎ |  

ภิกษุ ท.! เพราะการปรากฎแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราช จึงมีการปรากฎแห่งรัตนะทั้ง 7, 7 คือ จักรแก้ว05.26 ช้างแก้ว ม้าแก้ว แก้วมณีนางแก้ว คหบดีแก้ว ปริณายกแก้ว : (นี้เป็นฉันใด); ภิกษุ ท.! เพราะการปรากฎแห่งตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีการปรากฎแห่ง โพชฌงครัตนะทั้ง 7. 7 คือ สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และ อุเบกขาสัมโพชฌงค์.

ภิกษุ ท.! เพราะการปรากฎแห่งตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีการปรากฎแห่งโพชฌงครัตนะทั้ง 7 ดั่งนี้แล.

- บาลี มหาวาร. สํ. 19/138/505. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง