[Font : 15 ]
| |
ผู้รู้อริยสัจเป็นหลักอยู่ในใจ ย่อมไม่มีอาการสั่นสะเทือนเพราะถูกยกวาทะ : ดุจเสาหิน |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุรูปใด รูอยูตามเปนจริงวา "นี้เปนทุกข, นี้เปนเหตุใหเกิดทุกข, นี้เปนความดับไมเหลือของทุกข, และนี้เปนทาง ดําเนินใหถึงความดับไมเหลือของทุกข." ดังนี้นั้น. แมวาจะพึงมีบุคคลที่เปนสมณะหรือพราหมณ ซึ่งเปนผูตองการจะโตวาทะ เที่ยวแสวงคูโตวาทะ มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ก็ตาม โดยประกาศวา "เราจักยกวาทะของภิกษุรูปนั้นเสีย" ดังนี้; ขอที่สมณะหรือพราหมณนั้น จักทําภิกษุนั้นใหหวั่นไหวสั่นสะเทือน หรือสั่นระรัวไป โดยถูกธรรมนั้น ไมเปนฐานะที่จะเปนไปไดเลย. ขอนี้เปนเพราะเหตุไรเลา ? เพราะเหตุที่อริยสัจ 4 นั้น เปนธรรมที่ภิกษุนั้นเห็นแลวดวยดี.

ภิกษุ ท.! เปรียบเหมือนเสาหินยาว 16 ศอก ฝงอยูในดิน 8 ศอกโผลขึ้นพนดิน 8 ศอก แมจะมีลมพายุฝนอยางแรงกลา มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต ก็ตาม ไมพึงทําเสาหินนั้นใหหวั่นไหวสั่นสะเทือน หรือสั่นระรัวไปไดเลย. ขอนี้เปนเพราะเหตุไรเลา ? เพราะสวนที่ฝงนั้นลึก และฝงเป็นอย่างดี; ฉันใดก็ฉันนั้น.

ภิกษุ ท.! เพราะเหตุนั้นในกรณีนั้น ในกรณีนี้พวกเธอ พึงทําความเพียรเพื่อใหรูตามเปนจริง วา "นี้เปนทุกข. นี้เปนเหตุใหเกิดขึ้นแหงทุกขนี้ เปนความดับไมเหลือแหงทุกข, นี้เปนทางดําเนินใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข" ดังนี้เถิด.

- มหาวาร. สํ. 19/555/1724


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง