[Font : 15 ]
| |
พิษลูกศรแห่งความทุกข์ ของปุถุชน |  

ภิกษุ ท.! ฐานะ 5 ประการเหลานี้ อันสมณะ พราหมณ เทพมาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ไมพึงไดตามปรารถนา มีอยู 5 ประการเหลาไหนเลา? 5 ประการคือ สมณะ พราหมณเทพ มาร พรหม หรือใครๆ ในโลก ไมอาจไดตามปรารถนาวา "สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา อยาแกเลย, สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา อยาเจ็บไขเลย, สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา อยาตายเลย, สิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา อยาสิ้นไปเลย, สิ่งที่มีความวินาศเปนธรรมดาอยาวินาศเลย" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา ก็ย่อมแกสําหรับบุถุชนผูมิไดสดับ. เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกแลว เขาก็ ไมพิจารณาเห็นโดยประจักษวา "ไมใชสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา จะแกสําหรับเราผูเดียวเทานั้น, โดยที่แทแลว สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา ย่อมแกสําหรับสัตวทั้งหลายทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติการอุบัติ, ก็เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกแลวเราจะมามัวเศราโสก กระวนกระวาย ร่ำไรรําพัน ทุบอกร่ำไห ถึงความหลงใหลแมอาหารก็ไมย่อย กายก็เศราหมอง การงานก็หยุดชงัก พวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศราใจ" ดังนี้. บุถุชนนั้น เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกแลวยอมเศราโศก กระวนกระวาย ร่ำไรรําพัน เปนผูทุบอกร่ำไหย่อมถึงความหลงใหล. ภิกษุ ท.! เรากลาวา บุถุชนผูมิไดสดับนี้ ถูกลูกศรแหงความโศกอันมีพิษเสียบแทงแลว ทําตนเองใหเดือดรอนอยู.

(ในกรณีแหงสิ่งที่มี ความเจ็บไข เปนธรรมดา มีความตาย เปนธรรมดา มีความสิ้นไป เปนธรรมดา มีความวินาศ ไปเปนธรรมดา ก็ไดตรัสไวดวยถอยคําอยางเดียวกันกับในกรณีแหงสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาขางบนนี้.

และพระองคยังไดตรัสไว ในลักษณะที่ตรงกันขามจากขอความนี้ สําหรับอริยสาวกผูไดสดับ).

- ปฺจก. อํ. 22/59/48


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง