[Font : 15 ]
| |
การฝึกอานาปานสติ หมวดที่ 4

อนิจฺจานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ,

อนิจฺจานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ

วิราคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ,

วิราคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ

นิโรธานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ,

นิโรธานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ

ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี อสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ,

ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี ปสฺสสิสฺสามีติ สิกฺขติ ฯ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ