[Font : 15 ]
| |
ข้าวของชาวเมืองไม่เสียเปล่า |  

ภิกษุ ท.! ถ้าหากภิกษุ กระทำในใจซึ่ง เมตตาจิต (เป็นต้น) แม้สักว่าชัวลัดนิ้วมือเดียว, ภิกษุ ท.! ภิกษุนี้ เราเรียกว่า ผู้เป็นอยู่ไม่ห่างจากฌาน (การเผากิเลส) เป็นผู้ทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดา เป็นผู้ทำการสนองโอวาท ย่อมฉันข้าของชาวเมือง ไม่เสียเปล่า; จะกล่าวทำไมเล่า ถึงผู้ที่กระทำในใจ ซึ่งเมตตาจิตนั้นได้มาก.

- บาลี พระพุทธภาษิต เอก.อํ. 20/12/56.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง