[Font : 15 ]
| |
เสด็จสวนอัมพลัฏฐิกา |  

อานนท์! มาเถิด, มาจักเข้าไปสู่สวนอัมพลัฎฐิกา. (ณ ที่นี้ได้ตรัสเรื่องศีล-สมาธิ-ปัญญา โดยนัยเป็นต้นว่า) ศีลเป็นอย่างนี้ๆ สมาธิเป็นอย่างนี้ๆ ปัญญาเป็นอย่างนี้ๆ. สมาธิ ที่ศีลอบรมส่งเสริมแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก,ปัญญา ที่สมาธิอบรมส่งเสริมแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก, จิต ที่ปัญญาอบรมส่งเสริมแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ.

- มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. 10/96/76.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง