[Font : 15 ]
| |
สมภารถูกหลัก |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยองคประกอบ 5 อย่างเหล่านี้แล้ว ควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าอาวาส. 5 อย่างอะไรบ้างเล่า? 5 อย่างคือ:-

(1) เจ้าอาวาส สมบูรณ์ด้วยมรรยาท สมบูรณ์ด้วยวัตร.

(2) เจ้าอาวาส เป็นพหุสูต เป็นเจ้าตำรับ.

(3) เจ้าอาวาส เป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลากิเลส ยินดีในการหลีกเร้น ยินดีในกัลยาณธรรม.

(4) เจ้าอาวาส มีวาจาอ่อนหวาน พูดเพราะหู.

(5) เจ้าอาวาส มีปัญญา ไม่โง่เขลา ไม่เงอะงะ.

ภิกษุ ท.! ภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่างเหล่านี้แล้ว ควรได้รับการยกย่องเป็นเจ้าอาวาสแล.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/290/231, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง