[Font : 15 ]
| |
เบญจขันธ์ เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ |  

ภิกษุ ท .! เราจักแสดงสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเปนสิ่งที่ควรรอบรู ....พวกเธอทั้งหลายจงฟงขอนั้น.

ภิกษุ ท.! สิ่งทั้งหลาย ซึ่งเปนสิ่งที่ควรรอบรู เปนอยางไรเลา ?

ภิกษุ ท .! รูป เปนสิ่งที่ควรรอบรู, เวทนา เปนสิ่งที่ควรรอบรู, สัญญา เปนสิ่งที่ควรรอบรู, สังขาร ทั้งหลาย นสิ่งที่ควรรอบรู, และวิญญาณ เปนสิ่งที่ควรรอบรู.

ภิกษุ ท.! สิ่งทั้งหลายเหลานี้ เรียกวา สิ่งที่ควรรอบรูแล.

- ขนฺธ. สํ. 17/33/54.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง