[Font : 15 ]
| |
กว่ามนุษย์จะหลุดจากบ่วง (คือรู้อริยสัจ) |  

(พระบาลีนี้ แสดงใหเห็นถึงการที่สามัญสัตวติดอยูในบวงของโลกอยางไรในขั้นตนแลวจะคอยๆ รูสึกตัวขึ้นมาตามลําดับอบยางไร ดังตอไปนี้ :-)


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง