[Font : 15 ]
| |
การฝึกจิต เพื่อ บรมธรรม

- 29 -

7 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเรา ล่วงมาจวนจะ 5.00 น. แล้วในวันนี้จะได้กล่าวถึงการฝึกจิต เพื่อบรมธรรม. ครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันแล้ว ถึงข้อที่ว่าการฝึกจิตเป็นสิ่งที่ทำได้ แม้เรายังไม่รู้ถึงที่สุด ว่าจิตนั้น คืออะไร. เมื่อกล่าวโดยที่แท้แล้ว สิ่งที่เราเรียกกันว่า "จิต" นั้นก็ยังไม่ใช่จิต. ในภาษาพูดของชาวบ้านก็ดี ในภาษาของนักศึกษาธรรมะ แม้อภิธรรมก็ดี สิ่งที่เรียก กันว่า "จิต" นั้น ก็ยังไม่ใช่จิต ; โดยเนื้อแท้เป็นเพียงลักษณะหรืออาการอย่างหนึ่งๆ ของจิตเท่านั้น. แต่แล้ว เขาหรือเราก็ตาม ก็เรียกสิ่งนั้นว่า "จิต" เช่นเรียกว่า จิต 89 ดวง จิต 121 ดวง อะไรทำนองนี้ ซึ่งที่แท้ ก็เป็นเพียงอาการหรือลักษณะ อย่างหนึ่งๆ ของสิ่งที่เรียกว่าจิตเท่านั้น.

ตัวจิตแท้ๆ นั้น ก็ยังไม่รู้ว่าอะไร เหมือนที่เราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้าแล้วก็ไปสมมุติเอาตรงที่ใดที่หนึ่ง ส่วนใดส่วนหนึ่ง ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ว่านั่น


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ