[Font : 15 ]
| |
ความเพลินในธาตุ 4 เท่ากับความเพลินในทุกข์ |  

ภิกษุ ท.! ผูใด ยอมเพลินโดยยิ่ง ซึ่ง ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโช ธาตุ และวาโยธาตุ, ผูนั้น ยอมเพลินโดยยิ่ง ซึ่งสิ่งเปน ทุกข, เรายอมกลาววา "ผูใด ย่อมเพลินโดยยิ่ง ซึ่งสิ่งเปนทุกข, ผูนั้น ย่อมไมหลุดพนไปได จากทุกข" ดังนี้แล.

- นิทาน. สํ. 16/208/412.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง