[Font : 15 ]
| |
ผู้ควรปลีกตัวออกจากหมู่ได้ |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุ เมื่อประกอบด้วยธรรม 5 อย่างแล้ว สมควรที่จะให้ปลีกตัวออกจากหมู่สงฆ์ได้. ธรรม 5 อย่างอะไรบ้างเล่า? 5 อย่างคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ :

(1) เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้.

(2) เป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้.

(3) เป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้.

(4) เป็นผู้สันโดษด้วยคิลานปัจจัยเภสัชบริกขารตามมีตามได้.

(5) เป็นผู้มากด้วยความคิดในการออกจากกาม.

ภิกษุ ท.! ภิกษุ เมื่อประกอบด้วยธรรม 5 อย่างเหล่านี้แล สมควรที่จะให้ปลีกตัวออกจาหมู่สงฆ์ได้.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/164/127.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง