[Font : 15 ]
| |
กลุ่มอายตนะ เป็นของร้อน |  

ภิกษุ ท.! สิ่งทั้งปวง เปนของรอน., ภิกษุ ท.! ก็อะไรเลาชื่อวาสิ่งทั้งปวง ซึ่งเปนของรอน?

ภิกษุ ท.! ตา เปนของรอน, รูป เปนของรอน, ความรูแจงทางตา เปนของรอน, สัมผัสทางตา เปนของรอน, เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางตาเปนปจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม ก็เปนของรอน.

ภิกษุ ท.! รอนเพราะอะไรเลา? เรากลาววา "รอนเพราะไฟคือราคะ. รอนเพราะไฟคือโทสะ, รอนเพราะไฟคือโมหะ, รอนเพราะความเกิด เพราะความแก เพราะความตายเพราะความร่ำไรรําพัน เพราะความทุกขกาย เพราะความทุกขใจ และเพราะความคับแคนใจ" ดังนี้.

ภิกษุท.! หู เปนของรอน, เสียง เปนของรอน, ความรูแจงทางหู เปนของรอน, สัมผัสทางหูเปนของรอน, เวทนาที่เกิดขึ้น เพราะสัมผัสทางหูเปนปจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตามไมใชสุขไมใชทุกขก็ตามก็เปนของรอน....

ภิกษุ ท.! จมูก เปนของรอน, กลิ่น เปนของรอน, ความรูแจงทางจมูก เปนของรอน, สัมผัสทางจมูก เปนของรอน, เวทนาที่เกิดขึ้น เพราะสัมผัสทางจมูกเปนปจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม ก็เปนของรอน. ...

ภิกษุ ท .! ลิ้น เป็นของรอน , รส เป็นของรอน , ความรูแจงทางลิ้น เปนของรอน, สัมผัสทางลิ้น เปนของรอน, เวทนาที่เกิดขึ้น เพราะสัมผัสทางลิ้นเปนปจจัย เปนสุข ก็ตาม ทุกขก็ตามไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม ก็เปนของรอน....

ภิกษุ ท.! กาย เปนของรอน, โผฏฐัพพะ เปนของรอน, ความรูแจงทั้งทางกาย เปนของรอน, สัมผัสทางกาย เปนของรอน, เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางกายเปนปจจัย เปนสุขทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตามก็เปนของรอน...

ภิกษุ ท.! ใจ เปนของรอน, ธรรมารมณ เปนของรอน, ความรูแจงทางใจ เปนของรอน, สัมผัสทางใจ เปนของรอน, เวทนาที่เกิดขึ้น เพราะสัมผัสทางใจเปนปจจัย เปนสุขก็ตาม ทุกขก็ตาม ไมใชสุขไมใชทุกขก็ตาม ก็เปนของรอน.

ภิกษุ ท .! รอนเพราะอะไรเลา ? เรากลาววา "รอนเพราะไฟคือราคะ, รอนเพราะไฟคือโทสะ, รอนเพราะไฟคือโมหะ, รอนเพราะความเกิดเพราะความแก เพราะความตาย เพราะความโศก เพราะความร่ำไรรําพันเพราะความทุกขกาย เพราะความทุกขใจ และเพราะความคับแคนใจ" ดังนี้แล.

- สฬา. สํ. 18/23/31.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง