[Font : 15 ]
| |
กรรม การเกิดใหม่ สังสารวัฏฏ์

คำบรรยาย “หลักพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 4/2504

เรื่อง “กรรม การเกิดใหม่ สังสารวัฏ”

ภิกขุ พุทธทาส อินทปัญโญ

บรรยายอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา ณ กระทรวงยุติธรรม

31 ธันวาคม 2503

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

ในโอกาสแห่งการบรรยายครั้งที่ 4 นี้ อาตมาจะได้กล่าวถึงเรื่อง กรรม, การเกิดใหม่ และสังสารวัฏ ; เรื่องกรรม, เรื่องการเกิดใหม่, เรื่องสังสารวัฏ 3 เรื่องนี้เนื่องกัน เพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องกล่าวร่วมกัน อธิบายคราวเดียวกัน.

ก่อนอื่นขอให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายทราบว่า เรื่องกรรม เรื่องการเกิดใหม่ หรือเรื่องสังสารวัฏนี้ เป็นเรื่องที่คนภายนอกพุทธศาสนา โดยเฉพาะพวกฝรั่งสนใจมากกว่าเรื่องอื่น ในฐานะที่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาด คือว่าพวกฝรั่งแทบจะกล่าวได้ว่า คนไหนก็คนนั้น เมื่อมาหาความรู้ทางพุทธศาสนาแล้ว ก็จะต้องถามเรื่องนี้โดยเฉพาะคือเรื่องการเกิดใหม่นี้ขึ้นหน้าขึ้นตามากที่สุด ; แล้วก็เรื่องกรรมและเรื่องสังสารวัฏพร้อมกันไปเลยทีเดียว. นี้ก็เป็นสิ่งที่ควรเข้าใจไว้ เพราะถ้าเข้าใจว่าทำไมเขาจึงสนใจกันนักแล้ว ก็จะทำให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้น. เราควรจะได้ทราบเสียเลยว่า


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ