[Font : 15 ]
| |
ศีลธรรม และหลักพระพุทธศาสนา

คำบรรยายหลักพุทธธรรมครั้งที่ 1/2505

เรื่อง

ศีลธรรมและหลักพุทธศาสนา

พระราชชัยกวี (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

บรรยายอบรมผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาประจำปี 2505

ณ ห้องบรรยาย แห่งกระทรวงยุติธรรม

19 มิถุนายน 2505

ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลาย,

การบรรยายในวันแรกนี้ อาตมาเห็นว่า ควรจะได้พิจารณากันถึงหัวข้อของการอบรมนั่นเอง ; คือหัวข้อที่ว่า ศีลธรรมและหลักแห่งพระพุทธศาสนา ที่เป็นอย่างนี้หมายความว่า หัวข้อการอบรมที่ให้ไว้นี้ดีอยู่แล้ว เราเข้าใจคำว่า “ศีลธรรม” และคำว่า “หลักพระพุทธศาสนา” ให้ทั่วถึงจริงๆ ก็พอ ฉะนั้นทางที่ดีที่สุด ควรจะได้ทำความเข้าใจในคำสองคำนี้ ; แต่ว่าอยากจะชี้ถึงประโยชน์ของการอบรมกันพอเป็นเลาๆ เสียก่อน เพื่อเกิดความสนใจในสิ่งที่จะนำมาอบรมนั้น ก่อนอื่นทั้งหมด อาตมาก็อยากจะวินิจฉัย ; หรือชวนให้วินิจฉัยกันถึงประโยชน์ของการอบรมโดยหัวข้อว่า ทำไมเราจึงต้องอบรม, หรือมีการอบรม อันนี้จะทำให้เข้าใจธรรมะหรือสิ่งที่จะอบรมนั้นได้ยิ่งขึ้นไปอีก.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ