[Font : 15 ]
| |
ทรงสมาคมได้อย่างสนิทสนม ทุกบริษัท |  

อานนท์! บริษํทสมาคม 8 ชนิดคือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัทคหบดีบริษัท สมณบริษัทจาตุมมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัทและพรหมบริษัท.

อานนท์! ตถาคตยังจำได้ว่าเคยได้สู่ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัทคหบดีบริษัท สมณบริษัทจาตุมมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท มารบริษัทและพรหมบริษัท นับด้วยร้อยๆ, ทั้งเคยนั่งร่วม เคยเจรจาร่วม เคยสนทนาและสมาคม ร่วมกับบริษัทนั้นๆ. เราย่อมจำเรื่องนั้นๆ ได้ดีว่า (คราวนั้นๆ) ผิวกายของพวกนั้นเป็นเช่นใด ผิวกายของเราก็เป็นเช่นนั้น, เสียงของพวกนั้นเป็นเช่นใด เสียงของเราก็เป็นเช่นนั้น. อนึ่ง เรายังเคยได้ชี้แจงพวกเขาเหล่านั้นให้เห็นจริงในธรรม ให้รับเอาไปปฏิบัติ ให้เกิดความกล้าที่จะทำตาม ให้พอใจในผลแห่งการปฏิบัติที่ได้รับแล้ว ด้วยธรรมีกถา. บริษัทเหล่านั้น ไม่รู้จักเราผู้กำลังพูดให้เขาฟังอยู่ว่าเราเป็นใคร คือเป็นเทวดา หรือเป็นมนุษย์. ครั้นเรากล่าวธรรมีกถาจบแล้ว ก็จากไปทั้งที่ชนทั้งหลายเหล่านั้น ก็ยังไม่รู้จักเรา. เขาได้แต่เกิดความฉงนใจว่า ผู้ที่จากไปแล้วนั้นเป็นใคร : เป็นเทวดา หรือมนุษย์แน่, ดังนี้.

- บาลี มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. 10/127/99. ตรัสแก่พระอานนท์.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง