[Font : 15 ]
| |
นรกของสมภารวัด

ภิกษุ ท.! ภิกษุเจ้าอาวาสที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่าง ย่อมจะเดือดร้อนเหมือนถูกลากตัวไป เก็บไว้ในนรกในปัจจุบันนี้ (ตกนรกทั้งเป็น), ฉะนั้น. องค์ประกอบ 5 อย่างอะไรกันเล่า? 5 อย่างคือ :-

(1) ภิกษุเจ้าอาวาส ไม่ใคร่ครวญ ไม่ไต่ส่วนให้รอบคอบเสียก่อน กล่าวยกย่อง คนที่ควนตำหนิ.

(2) ภิกษุเจ้าอาวาส ไม่ใคร่ครวญ ไม่ไต่ส่วนให้รอบคอบเสียก่อน กล่าวตำหนิ คนที่ควรยกย่อง

(3) ภิกษุเจ้าอาวาส ไม่ใคร่ครวญ ไม่ไต่ส่วนให้รอบคอบเสียก่อน แสดงความเลื่อมใสให้ปรากฏ ในฐานะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส.

(4) ภิกษุเจ้าอาวาส ไม่ใคร่ครวญ ไม่ไต่ส่วนให้รอบคอบเสียก่อน แสดงความไม่เลื่อมใสให้ปรากฏ ในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส.

(5) ภิกษุเจ้าอาวาส ทำไทยทานให้ทายกถวายด้วยศรัทธาให้ตกเสียไป.

ภิกษุ ท.! ภิกษุเจ้าอาวาส ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 อย่างเหล่านี้แล ย่อมจะเดือดร้อนเหมือนถูกลากตัวไปเก็บไว้ในนรก ในปัจจุบันนี้ ฉะนั้น.

- บาลี พระพุทธภาษิต ปญฺจก. อํ. 22/293/236, ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.

หมวดที่ 9 จบ


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง