[Font : 15 ]
| |
ปัญจุปาทานขันธ์ เป็นทุกขอริยสัจ |  

ภิกษุ ท .! อริยสัจคือทุกข เปนอยางไรเลา ? ควรจะกลาววาไดแก อุปาทานขันธ 5. อุปาทานขันธ์ 5 อยางไรเลา ? อุปาทานขันธ 5 คือรูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทานขันธ วิญญาูปาทานขันธ. ภิกษุ ท.! นี้เราเรียกวา อริยสัจคือทุกข.

- มหาวาร. สํ. 19/534/1679.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง