[Font : 15 ]
| |
ทรงแสดงสติปัฏฐาน 4 เพื่อขจัดทิฏฐินิสสัยทั้ง 2 ประเภท |  

จุนทะ! สติปัฎฐาน ท. 4 ประการ เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วอย่างนี้เพื่อละเสีย เพื่อก้าวล่วงเสีย ซึ่งทิฎฐินิสสัย ท. ทั้งประเภท 4 สหรคตด้วยปุพพันตขันธ์ และประเภทที่สหรคตด้วยอปรันตขันธ์05.3 เหล่านั้น.

สติปัฎฐาน ท. 4 ประการเหล่าไหนเล่า? จุนทะ! 4 ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปรกติตามเห็นกายในการอยู่ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้; เป็นผู้มีปรกติตามเห็นเวทนาในเวทนา ท. อยู่ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้; เป็นผู้มีปรกติตามเห็นจิตในจิตอยู่ มีความเพียรเผากิเลส มีสัปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้;เป็นผู้มีปรกติตามเห็นธรรมในธรรม ท. อยู่ มีความเพียรเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้.

จุนทะ! สติปัฎฐาน ท. 4 ประการเหล่านี้แล อันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว เพื่อละเสีย เพื่อก้าวล่วงเสีย ซึ่งทิฎฐินิสสัย ท. ทั้งประเภท 4 สหรคต ด้วยปุพพันตขันธ์ และประเภท 4 สหรคตด้วยอปรันตขันธ์ เหล่านั้น ด้วยอาการอย่างนี้.

หมายเหตุ : ภิกษุผู้มีสติปัฎฐานทั้ง 4 อยู่ ย่อมไม่มีความรู้สึกว่ามีสัตว์ บุคคลตัวตนเราเขา; ดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะเกิดความเห็นว่าอัตตาและโลกเป็นของเที่ยง ดังนี้เป็นต้น. -ผู้รวบรวม.

- บาลี ปาสาทิกสูตร ปา. ที. 11/155/128. ตรัสแก่จุนทสมณุทเทส ที่อัมพวันปราสาทของเจ้าศากยะพวกเวธัญญา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง