[Font : 15 ]
| |
เบญจขันธ์ ได้นามว่าสักกายะและสักกายันตะ |  

ภิกษุ ท .! สักกายะ เปนอยางไรเลา? ภิกษุ ท .! คําตอบคืออุปาทานขันธทั้ง 5. 5 เหลาไหนเลา? 5 คือ รูปขันธที่ยังมีอุปาทาน 1 เวทนาขันธที่ ยังมี อุปาทาน 1 สัญญาขันธที่ ยังมี อุปาทาน 1 สังขารขันธที่ยังมีอุปาทาน 1 และวิญญาณขันธที่ยังมีอุปาทาน 1 ภิกษุ ท .! นี้เรียกวาสักกายะ.

ภิกษุ ท .! สักกายันตะ เป็นอยางไรเล่า ? ภิกษุ ท .! คําตอบคือ อุปาทานขันธทั้ง 5. 5 เหลาไหนเลา ? 5 คือ รูปขันธที่ ยังมี อุปาทาน 1 เวทนาขันธที่ ยังมี อุปาทาน 1 สัญญาขันธที่ ยังมี อุปาทาน 1 สังขารขันธที่ยังมี อุปาทาน 1 และวิญญาณขันธ์ที่มีอุปาทาน 1. ภิกษุ ท .! นี้เรียกวาสักกายันตะ แล.

- ขนฺธ. สํ. 17/192/275, ขนฺธ. สํ. 193/285/275.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง