[Font : 15 ]
| |
: ทรงเสมอกับพระเจ้าโกศลโดยวัย |  

อีกข้อหนึ่ง, พระองค์ผู้เจริญ! พระผู้มีพระภาค ก็เป็นกษัตริย์หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์. พระผู้มีพระภาคเป็นชาวโกศล05.48 หม่อมฉันก็เป็นชาวโกศล, พระผู้มีพระภาคมีพระชนม์ 80 หม่อมฉันก็มีอายุ 80, ด้วยเหตุนี้เอง,หม่อมฉันจึงควรทำความเคารพอย่างยิ่ง ในพระผู้มีพระภาค, ควรแสดงความสนิทสนม.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง