[Font : 15 ]
| |
บรมธรรม ในฐานะเป็นที่หยุดการดิ้นรนของจิตใจ

- 24 -

2 พฤษภาคม 2512

เวลาสำหรับพวกเราล่วงมาจวนถึง 5.00 น. แล้ว ในวันนี้จะได้พูดถึง บรมธรรมในฐานะเป็นที่หยุดแห่งการดิ้นรนของจิต. "บรมธรรม" นี้ ต้องหมายถึงสิ่งที่เรียกในพุทธศาสนาว่า นิพพาน หรือที่เรียกในจริยธรรมสากลว่า ความสุข (happiness) นี้เสมอไป. ความดิ้นรนแห่งจิต นี้เป็นภาษาธรรมดา ที่พูดเพื่อจะให้มองเห็นง่ายๆ ถ้าเรียกตามภาษาศาสนา ภาษาบาลี ก็ได้แก่ตัณหา.

เราใช้ภาษาธรรมดาพูดกันมาตลอดเวลา เพราะว่าต้องการให้เข้าใจและรู้จักไม่ใช่เพียงแต่ให้ได้ยินชื่อ แล้วจำไว้ ซึ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์. เพราะฉะนั้นจึงได้หาวิธีพูดด้วยถ้อยคำ หรือภาษาธรรมดาสามัญที่สุด เพราะต้องการให้ผู้ฟังทุกคนเข้าใจและมองเห็นตัวจริงของสิ่งนั้นๆ, ไม่ใช่จำชื่อจำเรื่องราวในพระคัมภีร์อะไรทำนองนั้น ; ขอให้สังเกตไว้ให้ดีๆ.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ