[Font : 15 ]
| |
อริยสัจ 4 ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (อีกนัยหนึ่ง) |  

ภิกษุ ท.! ภิกษุเปนผูมีปรกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ท. คือ อริยสัจ 4 อยางอยูนั้น เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! ภิกษุในกรณีนี้ ยอมรูแจงชัดตามเปนจริงวา "นี้คือทุกข." ยอมรูแจงชัดตามเป็นจริงวา "นี้คือเหตุ ใหเกิดทุกข." ยอมรูแจงชัดตามเปนจริงวา "นี้คือความดับไมเหลือแหงทุกข." ยอมรูแจงชัดตามเปนจริงวา "นี้คือหนทางเปนเครื่องใหถึงความดับไมเหลือแหงทุกข"


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง