[Font : 15 ]
| |
ทรงแนะนำอย่างยิ่งให้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท

ทรงแนะนำอย่างยิ่ง ให้ศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทPTC12

(เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสาธยายปฏิจจสมุปบาท อยู่ลำพังพระองค์เดียว, ภิกษุรูปหนึ่งได้แอบเข้ามาฟัง, ทรงเหลือไปพบเข้า แล้วได้ตรัสว่า :-

ดูก่อนภิกษุ ! เธอได้ยินธรรมปริยายนี้แล้วหรือ ?

“ได้ยินแล้ว พระเจ้าข้า!”

ดูก่อนภิกษุ ! เธอจงรับเอา (อุคฺคณฺหาหิ) ธรรมปริยายนี้ไป.

ดูก่อนภิกษุ ! เธอจงเล่าเรียน (ปริยาปุณาหิ) ธรรมปริยายนี้ไป.

ดูก่อนภิกษุ ! เธอจงทรงไว้ (ธาเรหิ) ซึ่งธรรมปริยายนี้.

ดูก่อนภิกษุ ! ธรรมปริยายนี้ ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ