[Font : 15 ]
| |
ทรงเสพเสนาสนะป่าเรื่อยไป เพื่อให้เป็นตัวอย่าง |  

พราหมณ์! ท่านอาจมีความเห็นอย่างนี้ก็ได้ว่า "ขณะนี้พระสมณโคดมยังมีราคะ ยังมีโทสะ ยังมีโมหะ เป็นแน่, เพราะฉะนั้นจึงได้เสพเสนาสนะป่าอันเงียบสงัด" ดังนี้.

พราหมณ์เอย! ท่านไม่พึงมีความเห็นอย่างนั้นเลย. พราหมณ์!เรามองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ 2 ประการ จึงเสพเสนาสนะป่าอันเงียบสงัด, คือเพื่อความอยู่เป็นสุขทันตาเห็น แก่เราเอง อย่างหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่ง เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ที่ตามมาภายหลัง (จะมีกำลังใจปฎิบัติในการเสพเสนาสนะป่าอันเงียบสงัด) ดังนี้.

- บาลี ภยเภรวสูตร มู.ม. 12/41/51. ตรัสแก่ชาณุสโสณีพราหมณ์ ที่เชตวัน.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง