[Font : 15 ]
| |
ทรงเปรียบปฏิจจสมุปบาทด้วยการขึ้นลงของน้ำทะเล

ทรงเปรียบปฏิจจสมุปบาทด้วยการขึ้นลงของน้ำทะเลPTC23

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อน้ำในมหาสมุทรขึ้น ย่อมทำให้แม่น้ำในแม่น้ำใหญ่ขึ้น ; เมื่อน้ำในแม่น้ำใหญ่ขึ้น ย่อมทำให้น้ำในแม่น้ำน้อยขึ้น ; เมื่อน้ำในแม่น้ำน้อยขึ้น ย่อมทำให้ละหานใหญ่มีน้ำขึ้น ; เมื่อละหานใหญ่มีน้ำขึ้น ย่อมทำให้ละหานน้อยมีน้ำขึ้น, ฉันใด ; ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ข้อนี้ก็ฉันนั้น : เมื่ออวิชชาเข้ามา (อุปยนฺตี) ย่อมทำให้สังขารทั้งหลายเข้ามา (สงฺขาเร อุปยาเปติ) ; เมื่อสังขารทั้งหลายเข้ามา ย่อมทำให้วิญญาณเข้ามา ; เมื่อวิญญาณเข้ามา ย่อมทำให้นามรูปเข้ามา ; เมื่อนามรูปเข้ามา ย่อมทำให้สฬายตนะเข้ามา ; เมื่อสฬายตนะเข้ามา ย่อมทำให้ผัสสะเข้ามา ; เมื่อผัสสะเข้ามา ย่อมทำให้เวทนาเข้ามา ; เมื่อเวทนาเข้ามา ย่อมทำให้ตัณหาเข้ามา ; เมื่อตัณหาเข้ามา ย่อมทำให้อุปาทานเข้ามา ; เมื่ออุปาทานเข้ามา ย่อมทำให้ภพเข้ามา เมื่อภพเข้ามา ย่อมทำให้ชาติเข้ามา ; เมื่อชาติเข้ามา ย่อมทำให้ชรามรณะเข้ามา

.... .... .... .... ....

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เมื่อน้ำในมหาสมุทรลง ย่อมทำให้แม่น้ำในแม่น้ำใหญ่ลดลง ; เมื่อน้ำในแม่น้ำใหญ่ลดลง ย่อมทำให้น้ำในแม่น้ำน้อยลดลง ; เมื่อน้ำในแม่น้ำน้อยลดลง ย่อมทำให้น้ำที่ละหานใหญ่ลดลง ; เมื่อน้ำที่ละหานใหญ่ลดลง ย่อมทำให้น้ำที่ละหานน้อยลดลง, ฉันใด ; ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ข้อนี้ก็ฉันนั้น : เมื่ออวิชชาออกไป (อุปยนฺตี) ย่อมทำให้สังขารทั้งหลายออกไป (สงฺขาเร อุปยาเปติ) ; เมื่อสังขารทั้งหลายออกไป ; ย่อมทำให้วิญญาณออกไป ; เมื่อวิญญาณออกไป ย่อมทำให้นามรูปออกไป ; เมื่อนามรูปออกไป ย่อมทำให้สฬายตนะออกไป ; เมื่อสฬายตนะออกไป ย่อมทำให้ผัสสะออกไป ; เมื่อผัสสะออกไป ย่อมทำให้เวทนาออกไป ; เมื่อเวทนาออกไป ย่อมทำให้ตัณหาออกไป : เมื่อตัณหาออกไป ย่อมทำให้อุปาทานออกไป ; เมื่ออุปาทานออกไป ย่อมทำให้ภพออกไป เมื่อภพออกไป ย่อมทำให้ชาติออกไป ; เมื่อซาติออกไป ย่อมทำให้ชรามรณะออกไป, ดังนี้ แล.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ