[Font : 15 ]
| |
เหตุที่ทำให้เกิดการแสดงปาติโมกข์ |  

ภิกษุ ท.! ที่นี่เอง ปริวิตกแห่งใจได้เกิดขึ้นแก่เรา เมื่ออยู่ในที่สงัดว่า "ถ้าไฉน เราจะอนุญาตสิกขาบท ท. ที่ได้บัญญัติ ให้เป็นปาติโมกขุทเทสแก่ภิกษุ ท. เหล่านั้น. ปาติโมกขุทเทสนั้น จักเป็นอุโบสถกรรมของภิกษุ ท.เหล่านั้น" ดังนี้.

ภิกษุ ท.! เราอนุญาต เพื่อแสดงขึ้นซึ่งปาติโมกข์.

- บาลี มหา. วิ. 4/203/149. ตรัสแก่ภิกษุ ท. ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล้เมืองราชคฤห์.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง