[Font : 15 ]
| |
ความรู้สึกของพระองค์เกี่ยวกับยศ |  

(พวกพราหมณ์คหบดีชาวบ้านอิจฉานังคละจำนวนมาก ได้ยินกิตติศัพท์อันใหญ่หลวงของพระผู้มีพระภาค ว่าบัดนี้ได้เสด็จมาประทับอยู่ ณ ราวป่าอิจฉานังคละ ก็พากันนำเอาของเคี้ยวของฉันเป็นอันมาก เข้าไปออกันอยู่ที่นอกซุ้มประตู ส่งเสียงอึกทึก. พระผู้มีพระภาคตรัสถามพระนาคิตะผู้อุปัฏฐาก:-)

นาคิตะ! เสียงอื้ออึงอะไรกัน ราวกะว่าการยื้อแย่งซื้อปลาของชาวประมง?

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! พราหมณ์คหบดีชาวบ้านอิจฉานังคละ นำของเคี้ยวของฉันเป็นอันมาก มาออกันอยู่ที่ด้านนอกแห่งซุ้มประตู เพื่อจะถวายแก่พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์."

นาคิตะ! เราอย่าต้องเกี่ยวข้องกับยศเลย; ยศก็อย่ามาเกี่ยวข้องกับเราเลย. นาคิตะ! พวกคนที่ไม่อาจจะได้ตามปรารถนา ไม่อาจจะได้โดยง่ายโดยสะดวก ซึ่งเนกขัมมสุข ปวิเวกสุข อุปสมสุขสัมโพธสุข ดังที่เราได้ตามปรารถนา ได้โดยง่าย โดยสะดวก, ก็พึงยินดีมิฬหสุข (สุขอันเกิดจากท่อปัสสาวะ) มิทธสุข (สุขของคนนอนซบ) สุขอันเกิดจากลาภสักการะและเสียงสรรเสริญต่อไปเถิด.

"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! บัดนี้ ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงทนรับ ขอพระสุคต จงทนรับ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! บัดนี้เป็นเวลาสำหรับการทนรับของพระผู้มีพระภาค. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! พระองค์จะเสด็จไปทางใดในบัดนี้ พราหมณ์ คหบดีชาวนิคม ชาวชนบท ท. ก็จักติดตามไปทางนั้น เหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงมา น้ำก็จะไหลไปตามที่ลุ่ม; ฉันใดก็ฉันนั้น ที่ พระผู้มีพระภาค จะเสด็จไป่างใดในบัดนี้ พราหมณ์ คหบดีชาวนิคม ชาวชนบท ท. ก็จักติดตามไปทางนั้น. ข้อนี้เพราะเหตุไรเล่า? ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ! เพราะความปรากฎแห่งศีลของพระผู้มีพระภาคทำให้เป็นเช่นนั้น".

นาคิตะ! เราอย่าต้องเกี่ยวข้องกับยศเลย; ยศก็อย่ามาเกี่ยวข้องกับเราเลย.นาคิตะ! พวกคนที่ไม่อาจจะได้ตามปรารถนา ไม่อาจจะได้โดยง่าย โดยสะดวกซึ่งเนกขัมมสุข ปวิเวกสุข อุปสมสุข สัมโพธสุข ดังที่เราได้ตามปรารถนา ได้ โดยง่าย โดยสะดวก, ก็พึงยินดีมิฬหสุข (สุขอันเกิดจากท่อปัสสาวะ) มิทธสุข(สุขของคนนอนซบ) สุขอันเกิดจากลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ ต่อไปเถิด.

นาคิตะ! อุจจาระปัสสาวะ ย่อมมีจากสิ่งที่บุคคลกินแล้ว ดื่มแล้วเคี้ยวแล้ว ลิ้มแล้ว; นั้นคือ สิ่งไหลออกของสิ่งที่กินแล้ว ดื่มแล้ว เคี้ยวแล้วลิ้มแล้ว.

นาคิตะ! โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาส ย่อมเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่รักแปรปรวนไปโดยประการอื่น; นั้นคือสิ่งไหลออกของความแปรปรวนแห่งสิ่งเป็นที่รัก.

นาคิตะ! เมื่อบุคคลตามประกอบซึ่งอนุโยคในอสุภนิมิต, ความเป็นของปฎิกูลในอสุภนิมิตย่อมปรากฎขึ้น; นั้นคือสิ่งไหลออกแห่งการอนุโยคในอนุภนิมิต.

นาคิตะ! เมื่อบุคคลตามเห็นอยู่ซึ่งความไม่เที่ยงในผัสสายตนะ 6, ความเป็นของปฎิกูลในผัสสะ ย่อมปรากฎขึ้น; นั่นคือสิ่งไหลออกแห่งการตามเห็นความไม่เที่ยงในผัสสายตนะ.

นาคิตะ! เมื่อบุคคลตามเห็นอยู่ซึ่งความตั้งขึ้นและความเสื่อมไส ในอุปาทานขันธ์ทั้ง 5, ความเป็นของปฎิกูลในอุปาทาน ย่อมปรากฎขึ้น; นั่นคือสิ่งไหลออกแห่งการตามเห็นความตั้งขึ้นและความเสื่อมไป ในอุปาทานขันธ์ ดังนี้.

- บาลี ปญฺจก. อํ. 22/32/30. ตรัสแก่พระนาคิตะ ที่ราวป่าอิจฉานังคละ คราวจาริกไปแคว้นโกศล.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง