[Font : 15 ]
| |
ข้อควรกำหนด เกี่ยวกับวิญญาณ |  

ภิกษุ ท! สุข โสมนัส ใด ๆ ที่อาศัย วิญญาณ แลวเกิดขึ้น, สุขโสมนัสนี้แล เปน รสอรอย (อัสสาทะ) ของวิญญาณ; วิญญาณ ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดวยอาการใด ๆ, อาการนี้แล เปน โทษ (อาทีนพ) ของวิญญาณ; การนําออกเสียได ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในวิญญาณ การละเสียได ซึ ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในวิญญาณ ดวยอุบายใด ๆ, อุบายนี้แล เปน เครื่องออกพนไปได (นิสสรณะ) จากวิญญาณ.

- ธนฺธ. สํ. 17/80/123.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง