[Font : 15 ]
| |
(หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อทิศเบื้องซ้าย) |  

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องซ้าย คือ มิตรสหาย อันกุลบุตรพึงปฏิบัติ ต่อโดยฐานะ 5 ประการ คือ ด้วยการให้ปัน 1 ด้วยการพูดจาไพเราะ 1 ด้วยการประพฤติประโยชน์ 1 ด้วยการวางตนเสมอกัน 1 ด้วยการไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกัน 1.

คหบดีบุตร ! ทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหาย อันกุลบุตรปฏิบัติต่อโดยฐานะ 5 ประการเหล่านี้แล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ 5 ประการ คือ รักษามิตรผู้ประมาทแล้ว 1 รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 1 เป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัย 1 ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตราย 1 นับถือสมาชิกในวงศ์ของมิตร 1.

เมื่อเป็นดังนี้ ทิศเบื้องซ้ายนั้น เป็นอันว่ากุลบุตรนั้นปิดกั้นแล้ว เป็นทิศเกษม ไม่มีภัยเกิดขึ้น.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง