[Font : 15 ]
| |
ความเกิด |  

ภิกษุ ท.! ความเกิด เปนอยางไรเลา ? ภิกษุ ท.! การเกิด การกําเนิด การกาวลง (สูครรภ) การบังเกิด การบังเกิดโดยยิ่ง ความปรากฏของขันธทั้งหลาย การที่สัตวไดซึ่งอายตนะทั้งหลาย ในสัตวนิกายนั้น ๆ ของสัตวเหลานั้น ๆ; นี้เรียกวา ความเกิด.

- มหา. ที. 10/341/295.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง