[Font : 15 ]
| |
คำบรรยายชุดที่ 5 อบรมรุ่น 2504

ตุลาการิกธรรม

ชุดที่ 5

ว่าด้วย

"สิ่งดีที่สุด" ตามหลักพุทธศาสนา

(หรือหลักธรรมที่แสดงความว่าง)

บรรยายอบรมผู้ที่จะรับการโปรดเกล้าฯ เป็นตุาการ

รุ่นปี 2504


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ