[Font : 15 ]
| |
แผ่นดินไหวเนื่องด้วยการตรัสรู้ |  

ดูก่อนอานนท์ ! เหตุปัจจัยที่ทำให้ปรากฎการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง มีอยู่ 8 ประการ.

ดูก่อนอานนท์ ! เมื่อใด ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ; เมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหว ย่อมสั่นสะเทือน ย่อมสั่นสะท้าน. อานนท์ ! นี้เป็นเหตุปัจจัยที่คำรบ 5 แห่งการปรากฎการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง.

บาลี อฎฺฐก. อํ. 23/322,323/167. ตรัสแก่พระอานนท์ ที่ปาลาลเจดีย์ เมืองเวสาลี.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง