[Font : 15 ]
| |
ไวพจน์หรือคำแทนชื่อ ของจตุราริยสัจ |  

ภิกษุ ท.! ธรรมเหลาไหนเลา ควรกําหนดรอบรู ดวยปญญาอันยิ่ง ? คําตอบคือ อุปาทานขันธ 5 ; ไดแกสิ่งเหลานี้คือ : รูปเปนอุปาทานขันธ, เวทนาเปนอุปาทานขันธ, สัญญาเปนอุปาทานขันธ, สังขารเปนอุปาทานขันธ, และวิญญาณเปนอุปาทานขันธ์. ภิกษุ ท.! ธรรมเหลาไหนเลา ควรละ ดวยปญญาอันยิ่ง ? คําตอบคือ อวิชชา และ ภวตัณหา, ภิกษุ ท.! ธรรมเหลาไหนเลา ควรทําใหแจง ดวยปัญญาอันยิ่ง ? คําตอบคือ วิชชา และ วิมุติ. ภิกษุ ท.! ธรรมเหลาไหนเลา ควรทําใหเจริญ ดวยปญญาอันยิ่ง ? คําตอบคือ สมถะ และ วิปสสนา.

- อุปริ. ม. 14/524/829.

- มหาวาร. สํ. 19/78/291-294.

อุปาทานขันธ = ขันธอันเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ โดยสรุปไดแกทุกขสัจ; อวิชชา และ ภวตัณหา ไดแก สมุทัยสัจ; วิชชา คือความรูแจงวิมุติ คือความหลุดพน ไดแก นิโรธสัจ; สมถะ คืออุบายสงบใจเปนสมาธิวิปสสนา คืออุบายใหเห็นแจงในธรรมทั้งปวง ไดแก มรรคสัจ; จึงกลาววาเปนไวพจนของจตุราริยสัจ ในที่นี้. - ผูรวบรวม.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง