[Font : 15 ]
| |
: ทรงปฏิบัติได้เลิศกว่าพวกอื่น (ในหลักธรรมอย่างเดียวกัน) |  

กัสสปะ! เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้น แล้วกล่าวว่า "แน่ะท่าน! ในบรรดาฐานะเหล่านั้นๆ ฐานะใดลงกันไม่ได้ ฐานะนั้นจงยกไว้; ฐานะใดที่ลงกันได้, ในฐานะนั้นแหละ วิญญูชนจงหยิบขึ้นมาพิจารณา แยกแยะ สอบสวนดู โดยทำการเปรียบคู่กัน ระหว่างศาสดากับศาสดา ระหว่างหมู่สงฆ์กับหมู่สงฆ์ ว่า"ธรรมเหล่าใดที่ผู้เจริญเหล่านี้ บัญญัติตรงกันว่าเป็นอกุศล นับเนื่องในอกุศล, เป็นธรรมมีโทษ นับเนื่องในธรรมมีโทษ, เป็นธรรมไม่ควรเสพ นับเนื่องในธรรมม่ควรเสพ, เป็นธรรมไม่ควรแก่อริยะ นับเนื่องในธรรมไม่ควรแก่อริยะ, เป็นธรรมดำ นับเนื่องในธรรมดำ, นั้น ๆ; ใครเล่า ละขาดธรรมเหล่านั้นไม่มีเหลือแล้วประพฤติเป็นไปอยู่ : จะเป็นพระสมณโคดม หรือ หรือว่าจะเป็น คณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น". กัสสปะ! ข้อนี้เป็นฐานะที่มีอยู่แล : ...กัสสปะ! ในกรณีอย่างนี้นั้น เมื่อวิญญูชนหยิบขึ้นมาพิจารณา แยกแยะ สอบสวนดูอยู่ เขาจะสรรเสริญพวกเรา (พระองค์กับสาวกของพระองค์) ในข้อนั้นแหละ เป็นอย่างมาก.

กัสสปะ! อีกประการหนึ่ง : วิญญูชนจงหยิบขึ้นมาพิจารณา แยกแยะ สอบสวนดู โดยทำการเปรียบคู่กันระหว่างศาสดากับศาสดา ระหว่างหมู่สงฆ์กับหมู่สงฆ์ว่า "ธรรมเหล่าใดที่ผู้เจริญเหล่านี้ บัญญัติตรงกันว่าเป็นกุศล นับเนื่องในกุศล, เป็นธรรมไม่มีโทษ นับเนื่องในธรรมไม่มีโทษ, เป็นธรรมควรเสพ นับเนื่องในธรรมควรเสพ, เป็นธรรมควรแก่อริยะ นับเนื่องในธรรมควรแก่อริยะ,เป็นธรรมฝ่ายขาว นับเนื่องในธรรมฝ่ายขาว, นั้น ๆ; ใครเล่า สมาทานธรรมเหล่านั้นหมดจดไม่มีส่วนเหลือ แล้วประพฤติ เป็นไปอยู่ : จะเป็น พระสมณโคดมหรือ หรือว่าจะเป็นคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น". กัสสปะ! ข้อนี้เป็นฐานะที่มีอยู่แล : ...กัสสปะ! ในกรณีอย่างนี้นั้น เมื่อวิญญูชนหยิบขึ้นมาพิจารณา แยกแยะสอบสวนดูอยู่ เขาจะสรรเสริญพวกเรา (พระองค์กับสาวกของพระองค์) ในข้อนั้นแหละเป็นอย่างมาก.

- บาลี มหาสีหนาทสูตร สี.ที. 9/207/261. ตรัสแก่อเจลกัสสปะ ที่กัณณกถลมิคทายวัน ใกล้เมืองอุชุญญา.


เกี่ยวกับธรรมโฆษณ์ออนไลน์ (Disclaimer)
แม้ระบบ "ธรรมโฆษณ์ออนไลน์" พยายามปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด ผู้ศึกษาก็พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือต้นฉบับ ที่มีการพิมพ์ครั้งล่าสุด ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง"

  |     |   แจ้งข้อผิดพลาด / แนะนำ
หนังสือที่เกี่ยวข้อง